metody rekultywacji gruntów

szkoła rodzenia poznań

Temat: rekultywacja
gleb oraz rekultywacja i zagospodarowanie stref ochronnych hut miedzi. Dobór roślin. Ocena skuteczności rekultywacji. 8. Rekultywacja zwałowiska niwelacyjnego, 4 ha, piaski słabogliniaste, wczesniej chyba pastwisko 9. płodozmian rekultywacyjny co to jest ... Polski wg IUNG, na podstawie czego określa się stopnie skażenia wg IUNG. 4. Erozja wodna w Polsce - obszary najbardziej zagrożone erozją aktualną 5. Rekultywacja w kierunku ekologicznym - co to jest, przykłady - dlaczego się wybiera taki kierunek 6. Model PAN i Skawiny w rekultywacji zwałowisk węgla brunatnego, jakie gatunki drzew w rekultywacji leśnej na piaski i gliny 7. Rekultywacja zwałowiska niwelacyjnego, 6 ha, glina marglista, wcześniej był tam 4 kompleks i użytkowanie jako grunt orny
Źródło: upzos.fora.pl/a/a,310.htmlTemat: utylizacja grupa C3
tj. z odsiarczania ropy naftowej i gazu ziemnego. W rejonie Tarnobrzegu zgromadzono ok.63 mln Mg odpadów poflotacyjnych i ok.1,5 mln Mg porafinacyjnych z eksploatacji złóż siarki metodą odkrywkową i przeróbki metodą flotacyjno- rafinacyjną. Z całej ilości odpadów zagospodarowano 7,5 mln Mg odpadów poflotacyjnych, głównie do rekultywacji gruntów pogórniczych.
Źródło: wzim.fora.pl/a/a,3497.html


Temat: PYTANIA NA EGZ Z GUTRU
Pytania egzaminacyjne (6,7 semestr) 1. Cel, zakres prac urządzeniowo-rolnych. 2. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania przy rozgraniczaniu nieruchomości. 3. Pomiary geodezyjne do prac urządzeniowo-rolnych. 4. Metody projektowania(powierzchniowa, wartościowa). 5. Metoda analityczna. 6. Metoda kolejnych przybliżeń. 7. Metoda graficzna. 8. Metoda ... ziemi acłministracyjno - własnościowe. 27. Podziały użytkowo-własnościowe. 28. Podziały własnościowo-gospodarcze. 29. Klasy bonitacyjne. 30. Kompleksy rolniczej przydatności gleb. 31. Granica(geneza, złożoność, dynamika). 32. Granica rolno-leśna. 33. Melioracje. 34. Agromelioracje. 35. Fitomelioracje. 36. Działka(definicja, kształt, wielkość). 37. Struktura przestrzenna rozłogu gruntów rolniczych. 38. Układy dróg transportu rolnego. 39. Klasyfikacja dróg. 40. Utrudnienia w transporcie rolniczym(wadliwość dróg). 41. Jedno i wielopasmowe układy gruntów(szachownica). 42. Jedno i wielkoblokowe układy gruntów(szachownica). 43. Historyczne ustroje rolne. 44. Typy zabudowy. 45. Rolnicze wykorzystanie terenu(pozytywne, negatywne). 46. Ocena warunków przyrodniczych i gospodarczo-społecznych do celów przebudowy struktury przestrzennej. 47. Kompleksowe zagospodarowanie obszarów rolniczych. 48. Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 49. Przyczyny degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 50. Erozja(formy, występowanie, itp.). 51. Zapobieganie erozji. 52. Rekultywacja biologiczna, biologiczno-techniczna, techniczna. 53. Obszary nieproduktywne(pozytywy negatywy). 54. Obszary nieproduktywne na działkach rolniczych(pozytywy, negatywy). 55. Straty brzegowe. 56. Formy zagospodarowania nieużytków. 57. Przyczyny powodujące zmniejszanie się obszarów gruntów rolniczych. 58. Zagospodarowanie nieużytków. 59. Trwałe elementy terenowe ograniczające możliwość zmiany układu działek....
Źródło: geodeta.fora.pl/a/a,292.html


Temat: Ekologia-Wejściówka- 07.11.2009r.
przywracanie Wartości użytkowej terenom i gruntom już zdewastowanym. Zniekształcanie Gruntów-niekorzystne zmiany budowy i właściwości powierzchni. Gruntami są:zapadliska, wykopaliska,osuwistak itp. Sposoby ochrony Gleb:-minimalizacja erozji wodnej i wiatrowej-przeciwdziałania chemiczne degradacji gleb -przeciwdziałania przesuszeniu i zawodnieniu gleb – zachowanie gruntów o walorach ekologiczno-przyrodniczych Gospodarcze wykorzystanie odpadów:odpady podlegają przeróbce,wykorzystane mogą być w innych celach. Spalanie:Najbardziej Radykalna metoda pozbycia się odpadów.Szybkie i pełne spopielenie odpadów. Kompostowanie:odpady została...
Źródło: ustir.fora.pl/a/a,45.html


Temat: Rekultywacja w lasach rembertowskich
cele budowlane, a następnie doprowadzić do rekultywacji całego wyrobiska po eksploatacji piasku. W sierpniu 1997r. rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego omawiany teren staje się częścią obszaru chronionego krajobrazu, czyli podlega szczególnej ochronie. Tymczasem już w roku następnym ówczesny burmistrz Zielonki, Edmund Żukowski decyzją nr 1953/98 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dn. 4 grudnia wydaje zgodę na rekultywację w/w gruntów poprzez wypełnienie wyrobiska odpadami paleniskowymi i osadami ściekowymi i częściowe w ten sposób odtworzenie rzeźby terenu. Zgodę na taki sposób rekultywacji wyraziło również Nadleśnictwo Drewnica jako strona zobowiązana do jej przeprowadzenia, mimo że nie jest to najlepsza dla środowiska metoda likwidacji wyrobiska. Wcześniej nadleśnictwo proponowało wyrównanie terenu ziemią i przykrycie jej humusem. Taki sposób działania zaproponowano w umowie z 30.04.98 Nadleśniczego z firmą "Europa Corporation" ... dotrzymano nigdy ustalonego w decyzji terminu wykonania rekultywacji określonego na 31.12.2004r. Nieprawidłowości urzędu gminy w przedmiotowej decyzji o rekultywacji było znacznie więcej: brak zasięgnięcia opinii zarządu gminy Zielonka/burmistrz działał jednoosobowo/ oraz ... 07.07.1994r. (...) Zastanawiają również decyzje następne; oto Wojewoda Warszawski decyzją z 6 lipca 1998r. zatwierdza dokumentację hydrologiczną dla rekultywacji wyrobiska w Nadleśnictwie Drewnica, 30 listopada 98r. stwierdza zgodność z prawem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a 8 lipca 98r. pozytywnie opiniuje koncepcję wykorzystania do rekultywacji odpadów paleniskowych i osadów z oczyszczalni ścieków 'Czajka'. Nikt nie ma na tym etapie żadnych ... wyrobiska. Wykazują one cały szereg nieprawidłowości, kontrole z 10 i 25 czerwca 99r. ustalają, że rekultywacja prowadzona jest w sposób niezgodny z warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. W tym czasie stwierdzono m. in., że na terenie wyrobiska piasku zdeponowano już ok. 38800 ton osadów ściekowych z 'Czajki', które składowane są w sposób odbiegający znacznie od wymagań zawartych w projekcie rekultywacji wyrobiska ... budowlanych przez firmę 'DAR-TRANS' w zakresie rekultywacji do czasu dokonania oceny zgodności realizacji inwestycji z przepisami Prawa Budowlanego; * występuje do Starosty Wołomińskiego z wnioskiem o zobowiązanie inwestora, czyli 'DAR-TRANS' do ... i ich gospodarczego wykorzystania do celów rekultywacji terenów; (...) Do chwili obecnej ta bulwersująca działalność jest nadal kontynuowana. Autor: Jerzy Nowicki Moja Gazeta Regionalna - Wydanie Internetowe
Źródło: forum.bocian.org.pl/viewtopic.php?t=3838


Temat: Ochrona gleb i gruntów
Ochrona gleb i gruntów, racjonalne gospodarowanie zasobami gleb i ochrona ich wartości produkcyjnych oraz innych, niezbędnych do zachowania równowagi przyr., w szczególności zapobieganie i przeciwdziałanie zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia - przywracanie właściwego stanu. Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym również kopalin towarzyszących. Grunty rolne wysokiej jakości i grunty leśne ... grunty należy zapewnić ochronę gleb przed erozją, niszczeniem mech. oraz zanieczyszczeniem substancjami szkodliwymi dla człowieka, roślin i zwierząt, a w przypadku użytkowania roln. lub leśnego należy stosować właściwe metody i środki ... oraz niwelacyjnych progów stokowych, właściwa agrotechnika, kształtowanie optymalnych stosunków wodnych, rekultywacja gruntów zniszczonych oraz stosowanie stabilizatorów glebowych, tj. chem. środków przeciwerozyjnych, które zlepiają cząstki piasku lub lessu w większe i bardziej ... prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych. Degradację gleby można ograniczyć zapobiegając jej przyczynom lub zwalczając skutki. Odpowiednie i w porę przeprowadzone zabiegi agrotechn. mogą częściowo powstrzymać degradację gleby. Zapewnienie optymalnej równowagi substancji chem. ... Mitscherlicha). W Polsce ponad 80% gleb uprawnych wymaga systematycznego wapnowania gleb. Do zabiegów powodujących wzrost areału gruntów rolnych i leśnych należy rekultywacja i zagospodarowywanie nieużytków powstałych w wyniku działalności człowieka, zagospodarowywanie odłogów i różnego rodzaju nieużytków naturalnych, np. terenów zabagnionych i zawodnionych, zagospodarowywanie wąwozów erozyjnych, scalanie i wymiana gruntów oraz odkwaszanie i odkamienianie gleb. Rekultywacja gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przez przemysł jest to działanie mające na celu nadanie im lub przywrócenie wartości użytkowej; obejmuje: kształtowanie rzeźby terenu oraz regulowanie stosunków wodnych, odtworzanie gleb metodami techn. (np. pokrycie terenu warstwą ziemi próchnicznej, użyźnienie materiałami ... Kierunek rekultywacji i zagospodarowania nieużytków może być: roln. (z przeznaczeniem terenu pod grunty orne, użytki zielone, sady, ogrody), leśny (zalesienia i zadrzewienia ochronne oraz produkcyjne), wodny (budowa stawów i zbiorników), rekreacyjny (urządzenie terenów wypoczynkowych i turyst.), a także infrastrukturowy (budowa zakładów przem., obiektów komunik. i gospodarki komunalnej). Wybór kierunku rekultywacji gruntu zależy od cech użytku, np. rzeźby terenu, składu mech. gruntu, warunków wodnych, potencjalnej produkcyjności, toksyczności gruntu. Zob. też: rekultywacja środowiska zdegradowanego; zanieczyszczenia gleb i gruntów; degradacja siedliska rolniczego. Andrzej Kulig Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych, uregulowana ustawą z 1995 działalność mająca zapobiegać negatywnym wpływom industrializacji i urbanizacji na ziemiach wykorzystywanych do produkcji rolnej i leśnej; polega na: ograniczaniu przeznaczania takich gruntów na cele nieroln. i nieleśne; nadawaniu nieużytkom i gruntom zdegradowanym wartości użytkowych roln. (leśnych); zapobieganiu degradacji i dewastacji takich gruntów, a także na obowiązku ich roln. i leśnego wykorzystania, w tym na poprawianiu ich wartości użytkowych. Ochrona jest realizowana zwł. przez zakaz zmiany przeznaczenia gruntu bez odpowiedniego pozwolenia administracji rolnej i bez kontroli sposobu jego użytkowania oraz jest obwarowana systemem prohibicyjnych kar pieniężnych za naruszenie określonych prawem warunków wykorzystania gruntów. Biologia, Encyklopedia multimedialna,...
Źródło: forum.linum.pl/viewtopic.php?t=467


Temat: Wolne stanowiska - urzędy górnicze.
projektów zagospodarowania złoża oraz dokumentacji koncesyjnych, *  analiza dokumentacji dot. rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej oraz wniosków o określenie działań naprawczych w odniesieniu do szkód w środowisku...
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=820


Temat: do właścicieli czworonogów
... ale osły jesteście. nie ma na świecie takiego systemu edukacji, który sprawiłby, że ludzie jako cała zbiorowość przestają robić coś źle. zawsze będzie duży odsetek jednostek impregnowanych na jakiekolwiek metody edukacji...
Źródło: pentax.org.pl/viewtopic.php?t=29288
 

Powered by WordPress dla [szkoła rodzenia poznań]. Design by Free WordPress Themes.